Home

 •   
       

 •  OPCOM: conventie, inregistrare PCV
  Piaţa Certificatelor Verzi - Regulament, înregistrare, convenție

  Înscrierea la Piaţa de Certificate Verzi
  La Piaţa de Certificate Verzi se pot înregistra operatorii economici (persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate) prevăzuţi la art. 10 alin (1) și alin. (2) din ROFPCV respectiv:

  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piața de Certificate Verziînsoțită de următoarele documente:

  1. Cererea de înregistrare a solicitantului ca Participant la PCV, conform modelului din Anexa 1 (original semnat).
  2. Convenţia de participare la PCV (două exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic).
  3. Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului (copie).
  4. Decizia ANRE privind acordarea Licenţei, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
  5. Licenţa acordată de ANRE, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
  6. Anexa cu unitățile de producere a energiei electrice aflate în exploatarea titularului Licenței, din Condiţiile asociate Licenţei – anexă la Decizia de acordare a Licenței, după caz, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
  7. Decizia ANRE privind acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie (copie), respectiv Decizia ANRE privind acreditarea preliminară pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie aflaţi în perioada de probe (copie), urmând ca la emiterea Deciziei de acreditare finală să transmită documentele de la punctele 5.1.1.3.4. – 5.1.1.3.7.
  8. Prima comunicare OTS de eliberare a CV pentru pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a căror decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV a expirat/a fost retrasă și se pot reînscrie ca participanţi la PCV, pentru tranzacționarea CV recuperate în condițiile art. 6 alin. (22) din Legea 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data expirării valabilităţii CV emise acestora.
  9. Avizul Tehnic de Racordare/Certificatul de racordare emis de Operatorul de Reţea la care este racordată capacitatea de producere a energiei electrice pe care o deţine producătorul de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, are obligaţia de achiziţie de certificate verzi din PCV, fără a deţine contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali şi fără a îndeplini condiţiile legii pentru a i se acorda licenţă de către ANRE (copie).
  10. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că operatorul economic pe care îl reprezintă se încadrează în categoria operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV, conform modelului din Anexa 2.
  11. Contract de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la PCSCV și PCTCV (2 exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic și, după caz, ștampilate) conform modelului aplicabil publicat pe site-ul ”OPCOM” S.A.
  12. Document centralizator cu datele de înregistrare ale operatorului economic solicitant, care cuprinde:

  Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de Certificate Verzi:
  1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței de Certificate Verzi;
  2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCV - componenta de înscriere (după caz).

  Cadrul de reglementare aferent înregistrării la Piața de Certificate Verzi:
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024