Home

 • Important for prosumers!
  DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

 •  OPCOM: LE_Flex Inregistrare, Conventie, Proceduri
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

  Înscrierea la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică şi documentație specifică pentru modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex


  La Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării (PCCB-LE-flex) se pot înregistra persoane fizice sau juridice care potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei modalităţi de tranzacţionare, precum şi prevederile prevăzute în reglementările naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică;
  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE-flex, însoțită de următoarele documente:
  - Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
  - În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele suplimentare, dacă este cazul, specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit cărea documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
  - În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune documentele specifice Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, conform Procedurii privind inregistrarea participantilor la pietele centralizate de energie electrica administrate de OPCOM SA.
  Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:
  1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței centralizate de energie electrică (după caz);
  2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCCB-LE – flex - componenta de înscriere (după caz).

  Cadrul de reglementare aferent Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării:

   

  Model oferte conform ordinului ANRE nr. 64/2020 cu modificările și completările ulterioare:
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  21/03/2023
  17/03/2023
  16/03/2023
  15/03/2023