Home

 •   
       

 •  OPCOM: Prezentare / Tranzactionare continua (IDCT)

  Piața Intrazilnică / Tranzacționare Continuă - Prezentare

  Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se încheie tranzacţii ferme cu energie electrică pentru fiecare interval al zilei de livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare după încheierea tranzacţiilor pe PZU.
  Piața Intrazilnică include două mecanisme de tranzacționare în cadrul SIDC, respectiv:


  pi

  Începând cu data de 19 noiembrie 2019 piața intrazilnică de energie electrică din România a funcționat în regim cuplat cu piețele din celelalte țări participante la proiectul european SIDC – Single Intra-Day Coupling (cunoscut anterior ca XBID) de introducere a tranzacționării trans-zonale pan-europene pe orizontul intrazilnic, respectiv la acel moment Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Cehă, Polonia, Slovenia, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Olanda, Portugalia, Spania la care s-a alăturat Italia, începând cu data de 21 septembrie 2021. Cooperarea la nivelul proiectului european SIDC – Single Intra-Day Coupling s-a extins la nivelul a 25 de țări participante, odată cu integrarea cu succes a piețelor de energie electrică din Slovacia și Grecia, începând cu data de 29 noiembrie 2022 .
  Regulile Pieţei Intrazilnice sunt prevăzute în Procedura privind funcţionarea Pieţei intrazilnice de energie electrică, în alte proceduri specifice și Convenția de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică), documente disponibile aici. De asemenea, în Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC – Single Intra-Day Coupling) se aplică prevederile relevante ale următoarelor documente care pot fi consultate pe website-ul OPCOM aici sau pe website-ul Comitetului Operatorilor Pieței de Energie Electrica Desemnați, aici:

  Alături de piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică sprijină atingerea echilibrului între cerere și ofertă deoarece participanții au posibilitatea de a tranzacționa pe această piață mai aproape de momentul livrării fizice (pentru ambele piețe, PZU și PI funcționând în cuplările unice pan-europene, programul de tranzacționare se desfășoară în ore CET, sens în care toate reperele temporale sunt exprimate în ore CET).
  Odată cu creșterea cantității de producție intermitentă din resurse regenerabile, interesul pentru tranzacționarea pe piețele intrazilnice s-a intensificat, având în vedere că a devenit din ce în ce mai dificil pentru participanții pe piață stabilirea unei poziții echilibrate după închiderea pieței pentru ziua următoare.
  Echilibrarea cât mai aproape de momentul livrării este benefică atât pentru participanții pe piață, cât și pentru sistemele energetice, reducând, printre altele, necesarul de rezerve și costurile asociate. În plus, piața intrazilnică reprezintă un instrument esențial care permite participanților la piață luarea în considerare a schimbărilor neașteptate ale consumului, precum și întreruperile accidentale.
  Piața intrazilnică este o piață continuă, tranzacționarea desfășurându-se în fiecare zi până la o oră înainte de livrare. Pentru a răspunde dinamicii cererii și ofertei, OPCOM pune la dispoziția participanților produse definite în contextul cuplării unice a piețelor intrazilnice. Un produs definește regulile care guvernează generarea contractelor. Relația dintre produse și contracte este de 1 la ‘n’, adică fiecare produs va avea mai multe contracte și fiecare contract va aparține unuia și aceluiași produs.

  Algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă va susține următoarele tipuri de oferte:
  1. Oferte simple (cunoscute de asemenea drept oferte limită): Oferte de cumpărare sau vânzare cu o cantitate și cu un preț specificate, unde ofertele de cumpărare pot fi executate la acel preț sau la un preț mai mic și unde ofertele de vânzare pot fi executate la acel preț sau la un preț mai mare. Ofertele simple pentru piața predefinită pot fi înregistrate cu restricții de execuție NON, FOK sau IOC. Ofertele simple pentru piața definită de utilizator au întotdeauna restricția de execuție AON. Toate ofertele simple pot fi înregistrate cu restricții de valabilitate GFS și GTD.
  2. Oferte corelate: în cazul depunerii de oferte corelate, fie toate ofertele pot fi executate integral, fie nicio ofertă nu va fi executată. Un grup de oferte poate fi depus cu această restricție de depunere, dacă include oferte care au doar restricția de execuție FOK și dacă toate ofertele au fost înregistrate pentru aceeași zonă de tranzacționare a unui OPEED.
  3. Ofertele Iceberg: sunt oferte simple care pot fi vizibile cu o parte din cantitatea lor totală de pe piață, în timp ce cantitatea lor completă este expusă pe piață pentru corelare. Parte din cantitatea ascunsă va fi vizibilă pentru tranzacționare de îndată ce partea care a fost vizibilă a fost executată.

  Algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă susține următoarele produse oferite de OPCOM sau o combinație a acestora după cum urmează:

  1. Pe oră: produsul susține tranzacționarea pe 24 de contracte de energie electrică, câte unul pentru fiecare oră din zi. Sistemul generează în mod automat aceste contracte și le pune la dispoziție pentru tranzacționare cu o zi înainte de ziua de livrare la ora 15:00.
  2. Blocuri definite de utilizator: acestea sunt combinații de contracte pe oră, definite de participantul la piață. Perioada de livrare a blocurilor definite de utilizatori trebuie să fie întotdeauna acoperită de mai multe contracte definite pe perioadele de piață ale produsului (orare) și cu timpi de livrare consecutivi, care trebuie executate împreună. O ofertă bloc definită de utilizator nu poate fi o ofertă de tip iceberg.
  3. Pe sfert de oră: produsul susține tranzacționarea pe 96 de contracte de energie electrică, câte unul pentru fiecare interval de 15 minute din zi. Sistemul generează în mod automat aceste contracte și le pune la dispoziție pentru tranzacționare cu o zi înainte de ziua de livrare la ora 15:00.

  Algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă susține următoarele restricții de execuție a ofertelor:

  1. NON – O ofertă depusă cu restricția de execuție NON este fie executată imediat, fie, dacă oferta nu poate fi corelată imediat, este înregistrată în registrul de oferte. Se permite executarea parțială a ofertelor și ofertele NON pot fi corelate cu ofertele existente și pot crea mai multe tranzacții.
  2. Fill or Kill (FOK) - oferta este tranzacționată integral la un moment imediat după ce oferta este depusă la cantitatea sa integrală sau ștearsă fără a fi înregistrată în registrul de oferte. Ofertele FOK pot fi corelate cu oferte multiple existente în registrul de oferte. Ofertele FOK nu pot avea o restricție de valabilitate.
  3. Imediat sau Anulat (IOC) – oferta este fie tranzacționată (în orice sumă) la un moment imediat după ce oferta este depusă sau, dacă oferta nu poate fi corelată, ștearsă fără a fi înregistrată în registrul de oferte. Se permite executarea parțială și ofertele IOC pot fi executate pe baza mai multor oferte și pot crea mai multe tranzacții. O ofertă cu restricția de execuție IOC nu poate avea o restricție de valabilitate.
  4. Totul sau Nimic (AON) – O ofertă depusă cu restricția de execuție AON este fie executată exact pe baza unei alte oferte cu cantitatea sa completă, fie este înregistrată în registrul de oferte. Nu sunt permise execuții parțiale. Restricția de execuție AON este permisă doar pentru ofertele definite de utilizator.

  Algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă va susține următoarele restricții de valabilitate a ofertelor:

  1. Good for session (GFS) (valabil pentru sesiune) – valabilitatea în timp a ofertei este determinată de valabilitatea sesiunii de tranzacționare corespunzătoare a contractului. Oferta este anulată în mod automat în momentul în care valabilitatea definită în timp a sesiunii de tranzacționare corespunzătoare contractului expiră.
  2. Good till date (GTD) (Valabil până la termen) – valabilitatea în timp a ofertei este determinată de dată și oră. Oferta este anulată în mod automat în momentul în care valabilitatea definită în timp expiră.

  Capacitățile din sistemul intrazilnic sunt furnizate de operatorii de transport și de sistem (OTS) și sunt determinate de OTS-urile relevante după stabilirea fluxurilor transfrontaliere ulterior licitației pentru ziua următoare. Momentul exact al alocării capacității variază și depinde atât de procedurile operaționale, cât și de acordurile între OTS-uri pe diferitele granițe. Capacitățile intrazilnice sunt actualizate automat, în funcție de volumul și direcția tranzacțiilor intrazilnice.
  Piața intrazilnică este deschisă 24/7, 365 de zile pe an, oferind produse la 15 minute, produse orare și bloc care asigură flexibilitatea necesară pentru a răspunde nevoilor pieței. Tranzacțiile sunt încheiate la prețul ofertei existente în sistemul de tranzacționare.
  Ofertarea și tranzacționarea se realizează în EUR/MWh, în timp ce încasările și plățile se realizează în Lei, în conformitate cu prevederile regulamentelor BNR aplicabile. Fiecare participant la PI care a înregistrat tranzacții pentru o zi de livrare poate vizualiza două Note de decontare zilnice pentru ziua de livrare respectivă, și anume o Notă de decontare zilnică care conține prețurile și valorile în EUR și o Notă de decontare zilnică care conține prețurile și valorile în Lei. Pentru o zi de livrare, prețurile și valorile în Lei din Nota de decontare zilnică se determină la cursul de schimb valutar stabilit de BNR, anterior orei de deschidere pentru tranzacționare a contractelor pentru ziua respectivă de livrare (ora 15:00).
  Garantia de validare, în EUR, se actualizează zilnic la ora 15:00 pe baza valorii obligațiilor nete de plată ale participantului la PI aferente tuturor tranzactiilor încheiate pentru ziua/zilele de livrare anterioare și pentru ziua de livrare în curs, determinată la cursul de schimb valutar stabilit de BNR, utilizat pentru ziua/zilele de livrare următoare. Garanția de validare va fi diminuată automat cu valoarea ofertelor active/tranzacțiilor realizate de cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative.
  Participarea la Piața intrazilnică este voluntară şi este permisă participanților în înțelesul art.2 din Regulamentul (UE) 943/2019 care se înscriu la această piață și respectă Convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile. Una din condiţiile obligatorii pe care solicitantul trebuie să o îndeplinească pentru înregistrarea la PI este să facă dovada că a încheiat cu OTS Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării sau că a transferat responsabilitatea echilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.
  Solicitantul trebuie să încheie cu Societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM” S.A. Convenţia de participare la Piaţa Intrazilnică de energie electrică şi să respecte obligaţiile cuprinse în aceasta.

  Participanţii la PI obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul Pieţei Intrazilnice prin accesarea sistemului de tranzacționare M7 Trading. OPCOM transmite la OTS anterior fiecărei ore de livrare și facilitează Părţilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) accesul la Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PI, realizate cu granularitate de 15 minute, prin furnizarea datelor de tranzactionare, anterior momentului livrării, prin intermediul sistemului post-tranzacționare. OPCOM pune la dispoziția participanților, de asemenea prin intermediul sistemului post-tranzacționare, notele de decontare aferente unei zile de livrare, în ziua următoare zilei de livrare.

  Regăsiți atașat calendarul pe anul 2023 și pentru 2024 cu zilele de livrare pentru care se introduce în avans rata de schimb.

  Repere orare pe Piața Intrazilnică funcționând în regim cuplat:

  15:00

  Deschiderea unei noi zile de tranzacționare: ofertare și tranzacționare pentru contractele disponibile asociate zilei de livrare următoare;
  Actualizarea garanțiilor de validare pe baza valorii obligațiilor nete de plată ale participantului la PI și a valorii aferente ofertelor active si tranzactiilor încheiate;

  16:00

  Furnizarea de către OTS-uri a capacității pe granița TEL-ESO pentru ziua de livrare următoare;

  22:00

  Furnizarea de către OTS-uri a capacității pe granița TEL-MAVIR pentru ziua de livrare următoare;

  08:00

  Rularea decontării; devine disponibilă Nota de decontare conținând prețurile și valorile în Euro și respectiv în Lei pentru ziua de livrare încheiată.

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024