Home
 OPCOM: Gaze Flex Inregistrare
Piața produselor flexibile pe termen mediu și lung de gaze naturale PPF-TL
Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente

Cadrul legal aplicabil

Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.

În conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., documentele necesare pentru înscrierea la piață sunt:

a)

Scrisoarea de intenție (Anexa 3 a procedurii);

b)

Convenția de participare la Piața produselor flexibile pe termen mediu şi lung de gaze naturale semnată, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte;

c)

Acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor piețelor centralizate, în vederea derulării de către OTS a activității de transport a gazelor naturale;

d)

Documente specifice agentului economic:

I)

copie după licență și copie după decizia de acordare a Licenței, în cazul operatorilor economici care dețin o Licență emisă de către ANRE;

II)

documentul oficial care confirmă existența legală a agentului economic, respectiv:

i)

pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;

ii)

pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din partea camerei de comerț sau a altui organ competent din țara în care își are sediul societatea comercială sau organizația economică străină, care să confirme existența sa legală, obiectul activității și capitalul său social – copie însoțită de originalul traducerii autorizate;

III)

documentul oficial care confirmă înregistrarea în scopuri de TVA a agentului economic, respectiv:

i)

pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autoritățile române;

ii)

pentru persoanele juridice străine – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autoritățile competente din tara în care își are sediul societatea comercială sau organizația economică străină, însoțită de originalul traducerii autorizate;

IV)

datele necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare – aceste date se transmit într-un document centralizator, ca anexă a scrisorii de intenție:

i)

Denumirea operatorului economic;

ii)

Sediul, telefon, fax, e-mail;

iii)

Numele și funcția reprezentantului legal sau a reprezentantului convențional (în acest caz se depune și împuternicirea legalizată sau procura) și datele de contact ale acestuia;

iv)

Numele și funcția persoanei/persoanelor împuternicită(e) pentru a reprezenta participantul în relația cu OPCOM S.A. și datele de contact ale acestuia/acestora;

 

 

v)

Persoana sau persoanele având drept de tranzacționare și datele de contact ale acestuia/acestora;

vi)

Codul ACER alocat, după caz..

Suplimentar, în vederea emiterii și transmiterii facturilor aferente tarifelor aplicabile pentru piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., în acest sens fiind necesară completarea documentului centralizator de la punctul IV) cu următoarele date::

i)

Cod unic de înregistrare participant;

ii)

Dacă este plătitor de TVA;

iii)

Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;

iv)

Banca și Codul IBAN;

v)

Nume, prenume reprezentant pentru corespondența privind facturile;

vi)

Nume, prenume, funcție, număr de telefon pentru persoana de contact de la departamentul care va gestiona relația cu OPCOM S.A. referitoare la facturare.

Model de scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM
Model date necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare
Model Notificare privind oferta inițiatoare de vânzare PPF-TL
Model Notificare privind oferta inițiatoare de cumpărare PPF-TL
Model intenție participare cu ofertă de răspuns PPF-TL
Factura aferenta tarifului de înscriere va fi emisă numai după ce din partea OPCOM vă va fi confirmată completitudinea documentelor transmise și faptul că urmează să fie semnată Convenția de participare.

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcgn@opcom.ro sau la următoarele numere de telefon: 0213071 422 / 0213071 728 / 0213071 743.