Home
 OPCOM: PCGN LN Înregistrare
PCGN-LN / Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Cadrul legal aplicabil începând cu 01.01.2019

În conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., documentele necesare pentru înscrierea la piață sunt:

a) Scrisoarea de intenţie (Anexa 3 a procedurii);
b) Convenţia de participare la Piețele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale semnată, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte;
c) Acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor piețelor centralizate, în vederea derulării de către OTS a activității de transport a gazelor naturale;
d) Documente specifice agentului economic:
I) copie după licență și copie după decizia de acordare a Licenței, în cazul operatorilor economici care dețin o Licență emisă de către ANRE;
II) documentul oficial care confirmă existenţa legală a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, care să confirme existenţa sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social – copie însoțită de originalul traducerii autorizate;
III) documentul oficial care confirmă înregistrarea în scopuri de TVA a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile române;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile competente din tara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, însoțită de originalul traducerii autorizate;
IV) datele necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare – aceste date se transmit într-un document centralizator, ca anexă a scrisorii de intenție:
i) Denumirea operatorului economic;
ii) Sediul, telefon, fax, e-mail;
iii) Numele și funcția reprezentantului legal sau a reprezentantului convențional (în acest caz se depune și împuternicirea legalizată sau procura) și datele de contact ale acestuia;
iv) Numele și funcția persoanei/persoanelor împuternicită(e) pentru a reprezenta participantul în relația cu OPCOM S.A. și datele de contact ale acestuia/acestora;
v) Persoana sau persoanele având drept de tranzacționare și datele de contact ale acestuia/acestora;
vi) Codul ACER alocat, după caz.
Suplimentar, în vederea emiterii și transmiterii facturilor aferente tarifelor aplicabile pentru piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., în acest sens fiind necesară completarea documentului centralizator de la punctul IV) cu următoarele date:
i) Cod unic de înregistrare participant;
ii) Dacă este plătitor de TVA;
iii) Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
iv) Banca și Codul IBAN;
v) Nume, prenume reprezentant pentru corespondența privind facturile;
vi) Nume, prenume, funcție, număr de telefon pentru persoana de contact de la departamentul care va gestiona relația cu OPCOM S.A. referitoare la facturare.


Model de scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM
Model date necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare

Factura aferenta tarifului de înscriere va fi emisă numai după ce din partea OPCOM vă va fi confirmată completitudinea documentelor transmise și faptul că urmează să fie semnată Convenția de participare.

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcgn@opcom.ro sau la următoarele numere de telefon: 0213071 422 / 0213071 728 / 0213071 743