Home
 OPCOM: Statistici PC PCCB-LE

Preţuri medii de tranzacţionare pe PCCB-PC
Luna de livrare Volum (MWh) Pret mediu ponderat (lei/MWh) Pret mediu ponderat (lei/MWh)
Banda Varf Gol