Home
 OPCOM: conventie, inregistrare PCV
Piaţa Certificatelor Verzi - Regulament, înregistrare, convenție

Înscrierea la Piaţa de Certificate Verzi
La Piaţa de Certificate Verzi se pot înregistra operatorii economici (persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate) prevăzuţi la art. 10 alin (1) și alin. (2) din ROFPCV respectiv:

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piața de Certificate Verziînsoțită de următoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare a solicitantului ca Participant la PCV, conform modelului din Anexa 1 (original semnat).
 2. Convenţia de participare la PCV (două exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic).
 3. Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului (copie).
 4. Decizia ANRE privind acordarea Licenţei, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 5. Licenţa acordată de ANRE, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 6. Anexa cu unitățile de producere a energiei electrice aflate în exploatarea titularului Licenței, din Condiţiile asociate Licenţei – anexă la Decizia de acordare a Licenței, după caz, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 7. Decizia ANRE privind acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie (copie), respectiv Decizia ANRE privind acreditarea preliminară pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie aflaţi în perioada de probe (copie), urmând ca la emiterea Deciziei de acreditare finală să transmită documentele de la punctele 5.1.1.3.4. – 5.1.1.3.7.
 8. Prima comunicare OTS de eliberare a CV pentru pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a căror decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV a expirat/a fost retrasă și se pot reînscrie ca participanţi la PCV, pentru tranzacționarea CV recuperate în condițiile art. 6 alin. (22) din Legea 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data expirării valabilităţii CV emise acestora.
 9. Avizul Tehnic de Racordare/Certificatul de racordare emis de Operatorul de Reţea la care este racordată capacitatea de producere a energiei electrice pe care o deţine producătorul de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, are obligaţia de achiziţie de certificate verzi din PCV, fără a deţine contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali şi fără a îndeplini condiţiile legii pentru a i se acorda licenţă de către ANRE (copie).
 10. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că operatorul economic pe care îl reprezintă se încadrează în categoria operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV, conform modelului din Anexa 2.
 11. Contract de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la PCSCV și PCTCV (2 exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic și, după caz, ștampilate) conform modelului aplicabil publicat pe site-ul ”OPCOM” S.A.
 12. Document centralizator cu datele de înregistrare ale operatorului economic solicitant, care cuprinde:

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de Certificate Verzi:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței de Certificate Verzi;
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCV - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent înregistrării la Piața de Certificate Verzi: