Home
 OPCOM: PCGN-OTC inregistrare
PCGN-OTC / Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

În conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanţilor la Piaţa centralizată de gaze naturale aprobată prin Avizul ANRE nr.25/01.07.2015, documentele necesare pentru înscrierea la piață sunt:

a) Scrisoarea de intenţie (Anexa 3 a procedurii);
b) Convenţia de participare la Piața centralizată de gaze naturale semnată, în două exemplare original, câte unul pentru fiecare parte (Anexa 9 a procedurii);
c) Dovada achitării Tarifului de înscriere la Piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
d) Documente specifice agentului economic:
I) copie după licenţă, inclusiv condiţiile Licenţei, după caz;
II) documentul oficial care confirmă existenţa legală a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, care să confirme existenţa sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social – copie însoțită de originalul traducerii autorizate;
III) documentul oficial care confirmă înregistrarea în scopuri de TVA a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile române;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile competente din tara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, însoțită de originalul traducerii autorizate;
IV) datele necesare înscrierii în Registrul de tranzacţionare (Anexa 2a procedurii) – aceste date se transmit într-un document centralizator, ca anexă a scrisorii de intenție:
i) Numele Titularului de licenţă;
ii) Adresa completă, telefon, fax, e-mail;
iii) Persoană împuternicită pentru a reprezenta Participantul în relaţia cu OPCOM SA;
iv) Persoana sau persoanele având drept de tranzacţionare.
Suplimentar, în vederea emiterii și transmiterii facturilor aferente tarifului de înscriere, este necesară completarea documentului centralizator de la punctul IV) cu următoarele date:
v) Cod unic de înregistrare participant;
vi) Dacă este plătitor de TVA;
vii) Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
viii) Banca și Codul IBAN;
ix) Nume, prenume reprezentant legal pentru corespondența privind facturile;
x) Nume, prenume, funcție, număr de telefon pentru persoana de contact de la departamentul economic.

Model de scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la piața centralizată de gaze naturale
Model date necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare

Datele necesare menţinerii legăturii cu administratorii Pieţei centralizate de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-OTC
Model *) 1 Lista de eligibilitate
Model *) 2 Lista de eligibilitate

*) Listele de eligibilitate pot fi depuse în una din modalităţile expuse mai sus sau în oricare alta formă prin care ne comunicaţi numele partenerilor eligibili distinct pe vânzare/cumpărare şi produse

Factura aferenta tarifului de înscriere va fi emisă numai după ce din partea OPCOM vă va fi confirmată completitudinea documentelor transmise și faptul că urmează să fie semnată Convenția de participare.

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcgn@opcom.ro sau prin următoarele persoane de contact: