Home
 OPCOM: PCGN-LP inregistrare
PCGN-LP / Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

Cadrul legal aplicabil începând cu 01.01.2019

În conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele produselor standardizate de gaze naturale aprobată prin Avizul ANRE nr.68/19.12.2018, documentele necesare pentru înscrierea la piață sunt:

a) Scrisoarea de intenţie (Anexa 3 a procedurii);
b) Convenţia de participare la Piețele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale semnată, în două exemplare original, câte unul pentru fiecare parte;
c) Acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor piețelor produselor standardizate, în vederea derulării de către OTS a activității de transport a gazelor naturale;
d) Documente specifice agentului economic:
I) copie după licenţă, inclusiv condiţiile Licenţei, după caz;
II) documentul oficial care confirmă existenţa legală a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, care să confirme existenţa sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social – copie însoțită de originalul traducerii autorizate;
III) documentul oficial care confirmă înregistrarea în scopuri de TVA a agentului economic, respectiv:
i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile române;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile competente din tara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, însoțită de originalul traducerii autorizate;
IV) datele necesare înscrierii în Registrul de tranzacţionare – aceste date se transmit într-un document centralizator, ca anexă a scrisorii de intenție:
i) Numele Titularului de licenţă;
ii) Adresa completă, telefon, fax, e-mail;
iii) Persoană împuternicită pentru a reprezenta Participantul în relaţia cu OPCOM SA;
iv) Persoana sau persoanele având drept de tranzacţionare.
Suplimentar, în vederea emiterii și transmiterii facturilor aferente tarifului de înscriere, este necesară completarea documentului centralizator de la punctul IV) cu următoarele date:
v) Cod unic de înregistrare participant;
vi) Dacă este plătitor de TVA;
vii) Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
viii) Banca și Codul IBAN;
ix) Nume, prenume reprezentant pentru corespondența privind facturile;
x) Nume, prenume, funcție, număr de telefon pentru persoana de contact de la departamentul economic.

Model de scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la piețele produselor standardizate de gaze naturale
Model date necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare
Model Notificare privind oferta inițiatoare de vânzare
Model Notificare privind oferta inițiatoare de cumpărare
Model intenție participare cu ofertă de răspuns

Factura aferenta tarifului de înscriere va fi emisă numai după ce din partea OPCOM vă va fi confirmată completitudinea documentelor transmise și faptul că urmează să fie semnată Convenția de participare.

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcgn@opcom.ro sau prin următoarele persoane de contact: