Home
 OPCOM: PEECFM Prezentare
Piața de energie electrică pentru clienții finali mari (PMC)

În poziția de cumpărători de energie electrică se pot înscrie doar clienții finali mari care achiziționează energia electrică numai pentru consumul propriu, fiind interzisă revânzarea energiei electrice achiziționate de către clienții finali mari pe această piață cu excepția revânzării către afiliați pentru consumul propriu al acestora.


Succesiunea evenimentelor Piața de energie electrică pentru clienții finali mari (PMC)
 1. Participantul la PMC transmite la OPCCB intenţia de cumpărare/vânzare, oferta iniţiatoare precum şi contractul propus în conformitate cu contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pe PMC și documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de credibilitate, în variantă electronică pe mail la adresa pmc@opcom.ro sau pe fax: cel târziu cu 30 (treizeci) zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de livrare, până la ora 15:00 L-J, 12:00 V (ziua D).
  Participanții la PMC care vor să participe cu oferte inițiatoare trebuie să facă dovada constituirii garanțiilor financiare de participare la sesiunea de tranzacționare. Acestea trebuie depuse la OPCCB în original în ziua publicării anunțului privind lansarea sesiunii de tranzacționare prin negociere publică aferent ofertei inițiatoare transmise ;
 2. OPCCB publică anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie, oferta inițiatoare şi contractul propus în conformitate cu contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pe PMC și programul anticipat de desfăşurare a sesiunii de negociere publică sau motivarea respingerii ofertei inițiatoare (ziua D+2);
 3. OPCCB validează dreptul de participare pe poziţia iniţiatoare pe baza reglementărilor, a garanţiilor constituite, a documentelor, a garanțiilor de participare la licitație și criteriilor de credibilitate precizate de către inițiatorul sesiunii de tranzacționare (din ziua D+3 până în ziua D+14);
 4. Participanții la PMC depun la OPCCB documente necesare (copiile conforme cu originalul ale documentelor solicitate de către inițiator prin oferta sa pentru confirmarea îndeplinirii criteriilor de selecție) în vederea participării cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică.
  Participanţii la PMC care doresc să participe cu oferte de răspuns față de ofertele iniţiatoare anunțate sau pe poziţia iniţiatoare vor face dovada constituirii garanţiilor financiare de participare la sesiunea de tranzacționare. Acestea trebuie depuse în original la OPCCB până cel mai târziu cu doua (2) zile lucrătoare înainte de data la care aceştia doresc să participe efectiv la sesiunea de tranzacţionare (din ziua D+1 până în ziua D+20);
 5. Comisia de selecție va face selecţia participanţilor care doresc să participe cu oferte de răspuns față de ofertele iniţiatoare conform criteriilor de selecţie pentru participarea cu oferte de răspuns la etapa de negociere publică.
  Procesul de selecție este deschis pe toată durata etapei de negociere publică oricărui participant la PMC cu oferte de răspuns în baza documentelor de selecţie depuse.
 6. Comisia de selecție comunică public şi individual Participanților la PMC care au depus documente în vederea selecţiei pentru participarea cu oferte de răspuns rezultatul analizei confirmând sau refuzând motivat dreptul de a participa cu oferte de răspuns.
 7. Față de rezultatele comunicate, participanții la PMC pot formula contestații în maxim o zi lucrătoare imediat următoare datei în care a fost comunicat participantului la piață rezultatul analizei efectuată de către Comisia de selecție.
 8. Comisia de selecție va analiza contestațiile cu privire la selecția participanților la piață care au depus documente în vederea participării la sesiunea de tranzacţionare cu oferte de răspuns. Răspunsul Comisiei de selecție cu privire la rezultatul analizei unei contestații este comunicat public și individual contestatarului în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației.

Negocierea publică (din ziua D+7 până în D+14)

Etapa de negociere publică se realizează în vederea consultării publice asupra elementelor din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică (ENP).
OPCCB organizează etapa de negociere publică, la care participă candidaţii calificaţi care au primit confirmarea îndeplinirii criteriilor de selecție.
Ofertele de răspuns formulate pentru etapa de negociere publică cu candidații admiși în urma procesului de selecție sunt oferte prin care respondenții își pot asuma condițiile ofertei inițiatoare și contractului propuse de către inițiatorul sesiunii de tranzacționare sau pot propune modificări ale ENP din oferta inițiatoare și contract, inclusiv ale formulei de ajustare a prețului, asupra cărora inițiatorul sesiunii de tranzacționare dorește să discute în cadrul etapei de negociere publică pentru identificarea condițiilor ferme ale ofertei finale ce vor face obiectul sesiunii online de tranzacționare în etapa de evaluare a ofertelor finale derulată pe Platforma de tranzacționare.
Pe baza analizei propunerilor primite din partea participanților calificați care au participat la negocierea publică inițiatorul împreună cu OPCCB stabilesc condițiile finale ale ofertei inițiatoare față de care se va realiza şedinţa de licitaţie pentru selecția ofertelor de răspuns câștigătoare.
În termen de 1-3 zile lucrătoare (din ziua D+8 până în ziua D+10) Comisia de negociere publică analizează ENP din fiecare ofertă de răspuns primită și alege ENP care vor fi introduse în contractul final și publică pe site-ul OPCCB elementele din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică (ENP) rezultate la sfârșitul etapei (ziua D+11).
În cazul în care se primesc contestații, OPCCB postează imediat opinia contestatarului, iar în cazul în care consideră că este argumentată, comunică participanţilor la sesiunea de negociere publică reluarea etapei de negociere publică.

Licitaţia (ziua D+23)

La deschiderea Fazei I – unilaterală a ședinței de licitaţie, Participantul la PMC care a transmis oferta prin care s-a iniţiat sesiunea de tranzacționare introduce numărul de contracte şi preţul de deschidere solicitate prin oferta finală publicată. Deschiderea primei faze a ședinței de licitaţie este caracterizată de starea de pre-licitare a pieţei.
Dacă doresc să introducă ordine, participanţii pe poziţia iniţiatoare care au îndeplinit criteriile de credibilitate, alţii decât iniţiatorul sesiunii de tranzacţionare, pot introduce ordine identice cu cele ale iniţiatorului în starea de licitaţie deschisă a pieţei
Ofertele de răspuns formulate pentru ședința de licitație pentru evaluarea ofertelor finale sunt oferte simple cantitate–preţ, unde cantitatea reprezintă numărul de contracte aferente unei combinații de produse standard propusă prin oferta inițiatoare. Ofertele de răspuns pot fi introduse, modificate sau retrase pe tot parcursul acestei etape, funcţie de evoluţia pieţei şi strategia proprie de contractare.
La încheierea perioadei de timp alocată pentru introducerea ofertelor pe parcursul Fazei I a ședinței de licitație, Platforma de tranzacţionare va corela în mod automat ofertele iniţiatoare cu ofertele de răspuns existente în Platforma de tranzacţionare.
În cazul în care la închiderea Fazei I a şedinţei de licitaţie pentru atribuirea ofertelor finale, ofertele iniţiatoare nu au fost atribuite în întregime, după un interval de cincisprezece (15) minute se va deschide Faza II - multilaterală a ședinței de licitație.

In aceasta etapa ofertele de vânzare sunt corelate în mod continuu şi automat cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită condiţia de corelare.

După încheierea sesiunii de tranzacționare, OPCCB va confirma prin fax rezultatele ședinței de licitație către câştigătorii ședinței de licitație.
Tranzacţiile efectuate se consemnează de către părţi prin semnarea şi depunerea în copie la OPCCB a contractelor pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice în forma în care a fost publicat împreună cu oferta inițiatoare finală si cu rezultatele ședinței de licitație (ziua D+27).

OPCCB va verifica conformitatea contractului semnat și depus și va restitui garanțiile financiare de participare la sesiunea de tranzacţionare sau va executa garanțiile financiare de participare la sesiunea de tranzacţionare în cazul refuzului încheierii contractului sau refuzului încheierii contractului cu respectarea întocmai a conținutului și formei contractului cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pe PMC și a rezultatelor sesiunii de tranzacţionare (ziua D+29).
Opcom Anunţuri
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
25/11/2021
23/11/2021
12/11/2021
10/11/2021