Home
 OPCOM: PRE descriere mecanism
Dezechilibre PRE - Descriere

Stabilirea prețurilor finale unice de dezechilibru, a prețurilor finale de deficit și de excedent
Calculul obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea

Începând cu data de 01.02.2021 regulile pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea (PRE) sunt prevăzute în următoarele documente:

Dezechilibrele cantitative ale Părților Responsabile cu Echilibrarea
Dezechilibrul cantitativ al unui PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:
a) dezechilibrul PRE, alta decât PRE – SchNeplan (PRE-SN), ca diferență între Poziția Netă Măsurată a PRE şi Pozitia Netă Contractuală a PRE și
b) dezechilibrul PRE – SN, ca diferență între Pozitia Netă Contractuală şi Pozitia Netă Măsurată a PRE – SN.
Poziția Netă Măsurată pentru fiecare ID este diferența între producția netă agregată la locurile de producere ale producătorilor și consumul net agregat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.
Poziția Netă Contractuală este determinată pe baza Schimburilor Bloc pe care respectiva PRE le-a notificat ca vânzări/cumpărări către/de la o alta PRE, exporturile/importurile  cuprinse în Notificările Fizice ale PRE (NF), cantitățile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/reducere de putere pe Piața de Echilibrare de către PPE sau în afara pieței de echilibrare cu compensație financiară, din tranzacțiile definitive, pentru care PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.
Având în vedere faptul că NF aprobate, aferente :

sunt exprimate la nivel de ID în putere (MW), cantitățile de energie electrică (MWh) aferente se determină prin înmulțirea cu 0,25 a puterii cuprinse in NF.

Prețul final unic de dezechilibru, prețurile finale de deficit și de excedent
In vederea stabilirii prețurilor finale se parcurg următoarele etape:

         (pdez iin) = (p icres)  

         (pdez iin) = (p ired)  

          (pdez iin) = (p icres)  

(pdez iin) = (p ired)  

                      k,iCres  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin - pMAX icres ││)
k,iRed  = a  X (│pdez iin + │ pdez iin – pmin ired││),
unde:

diminuată cu:

Se determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:

                    CEchSist,i = Σ(qi,jCres * pi,Cres) + CMCD imp,i+ CPRE-SN,i  - SCcon,i

însumate cu:

diminuate cu:

Se determină veniturile pentru echilibrarea sistemului separat pentru fiecare IDidin luna de livrare, după cum urmează:

                      VEchSist,i = Σ(qi,jRed * pi,Red) + VMCD exp,i+ VPRE-SN,i  - DVcon,i

         CEEchSist,i= Σ (qi,jCres * pi,Cres) - Σ(qi,jRed * pi,Red) + CMCD imp,i -VMCD exp,i + CPRE-SN,i  - VPRE-SN,i   - Ccon,i

Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea (Ccon,i), în fiecare IDi sunt calculate ca diferența dintre surplusul de costuri (SCcon,i) și deficitul de venituri (DVcon,i).
In cazul în care valoarea CCon,ieste nulă sau negativă, costurile pentru managementul restricțiilor de rețea aferente IDse consideră zero.

Cneutr fin,i = (CEEchSist,i + ΣDIPRE,i  -ΣOPPRE,i  - Pi)/ ΣDez PREi,
unde:

pdez ifin│ < 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

se stabilește prețul final unic de dezechilibru cu formula:

   │pdez ifin│  =  pdez iin +Cneutr fin,i
9.1 dacă dezechilibrul sistemului indică deficit în IDi si pdez ifin < pi,Cres  (media ponderată a prețurilor pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere de putere), atunci:
       pdez ifin  pi,Cres 
9.2 dacă dezechilibrul sistemului indică excedent în IDi si pdez ifin > pi,Red  (media ponderată a prețurilor pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere), atunci:
       pdez ifin  pi,Red 

pdez ifin│ > 1,4*max [pi,Cres, pi,Red │],

se calculează:

                         k,iCres  = a  X (│pin idef + │ pin idef - pMAX icres││)
k,iRed  = a  X (│pin iexc + │ pin iexc – pmin ired││)   

C1neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREpoz,i ,

unde:

      atunci:
         Pfin idef  pi,Cres 
         Pfin iexc  pi,Red   + C1neutr fin,i

10.2.Daca (OPPRE,i  - DIPRE,i) > CEEchSistisi dezechilibrul sistemului >0, atunci se determina:

         C2neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREneg,i    și

      unde:

      atunci:

         pfin idef  pi,Cres  - C2neutr fin,i
         pfin iexc  pi,Red  

10.3. Dacă (OPPRE,i  - DIPRE,i) < CEEchSisti,, atunci:

         C3neutr fin,i = (OPPRE,i  - DIPRE,i ) +  Pi - CEEchSist,i)/(ΣDez PREpoz,i+ ΣDez PREneg,i)   

unde:

      atunci:
         Pfin idef  pi,Cres  + C3neutr fin,i
         Pfin iexc  pi,Red  - C3neutr fin,i

11. OPCOM SA elaborează și publică pe pagina proprie de internet Nota de regularizare, zilnică si lunară.

Dezechilibrele Partilor Responsabile cu Echilibrarea

12. OPCOM SA stabilește obligatiile de plată și drepturile de incasare ale unui PRE, pe baza prețurilor finale unice de dezechilibru, finale de deficit și finale de excedent pentru fiecare IDi, zi și luna, astfel:

OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pentru dezechilibrele înregistrate de fiecare PRE, la nivel de zi și luna, precum și la nivel lunar pentru OTS.

Stabilirea costului sau venitului suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului

13. OPCOM SA efectuează calculele privind costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului, astfel:

Cost/Venit= CEEchSist,i + (OPPRE -  DIPRE) – P

        unde:

Dacă valoarea rezultată din calculul este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care valoarea este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

OPCOM SA elaborează Nota lunară de regularizare pentru stabilirea costului/venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.