Home
 OPCOM: PRE descriere mecanism
Dezechilibre PRE - Descriere

Stabilirea prețurilor finale unice de dezechilibru, a prețurilor finale de deficit și de excedent
Calculul obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea

Regulile pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare în vederea decontării dezechilibrelor Părților Responsabile cu Echilibrarea (PRE), pentru tranzacțiile realizate începând cu data de 01.09.2021, sunt prevăzute în următoarele documente:

Dezechilibrul sistemului
Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină de către ODPE astfel:

Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină de către ODPE astfel:

a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie;

b) plus volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei care se consideră cu valoare pozitivă pentru direcția export și cu valoare negativă pentru direcția import;

c) minus cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie;

d) plus volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrului stabilit pe platforma europeană dedicată, după implementarea acestuia, care se consideră cu valoare pozitivă pentru direcția export și cu valoare negativă pentru direcția import;

e) plus schimburile OTS-OTS rezultate din contractele bilaterale cu părţile externe interconectate în caz de avarie care se consideră cu valoare pozitivă pentru direcția export și cu valoare negativă pentru direcția import;

f) plus volumul schimburilor neintenționate ale SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală, care se consideră cu valoare pozitivă pentru direcția export și cu valoare negativă pentru direcția import.

 

Dezechilibrele cantitative ale Părților Responsabile cu Echilibrarea
Dezechilibrul cantitativ al unui PRE se determină separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:


a) dezechilibrul PRE este diferența între Poziția Netă Măsurată a PRE şi Pozitia Netă Contractuală a PRE unde:
- Poziția Netă Măsurată pentru fiecare ID este diferența între producția netă agregată la locurile de producere ale producătorilor și consumul net agregat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării;

Având în vedere faptul că NF aprobate, aferente:

sunt exprimate la nivel de ID în putere (MW), cantitățile de energie electrică (MWh) aferente se determină prin înmulțirea cu 0,25 a puterii cuprinse in NF.

Prețul final unic de dezechilibru, prețurile finale de deficit și de excedent
In vederea stabilirii prețurilor finale se parcurg următoarele etape:

1. Se determină prețurile inițiale de deficit (p icres) și de excedent(p ired) pe fiecare IDi, ca fiind egale cu media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere, respectiv reducere de putere.

2. Prețul inițial unic de dezechilibru (pdez iin) se determină pe fiecare IDi, după cum urmează:

2.1. Dacă într-un IDi a fost livrată numai energie de echilibrare pentru creștere de putere, atunci:

(pdez iin) = (p icres)

2.2. Dacă într-un IDi a fost livrată numai energie de echilibrare pentru reducere de putere, atunci:

(pdez iin) = (p ired)

2.3. Dacă într-un IDi a fost livrată și energie de echilibrare pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, iar dezechilibrul sistemului <0 în IDi respectiv, atunci:

(pdez iin) = (p icres)

2.4.Dacă într-un IDi a fost livrată si energie de echilibrare pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, iar dezechilibrul sistemului >0 în IDi respectiv, atunci:

(pdez iin) = (p ired)

2.5. Dacă într-un IDi nu a fost livrată deloc energie de echilibrare, prețul inițial unic de dezechilibru se determină ca medie aritmetică dintre cel mai mic preț al ofertelor din ordinea de merit pentru creștere de putere și cel mai mare preț în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere din IDi respectiv.

3. Se determină obligațiile de plată și drepturile de încasare ale fiecărui PRE pe fiecare IDi, pe baza prețului initial unic de dezechilibru din IDi respectiv.

4. Se calculează penalitățile pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, pe baza penalităților specifice, determinate cu luarea în considerare pe fiecare IDi a prețului inițial unic de dezechilibru, după cum urmează:

k,iCres = a X (│pdez iin + │ pdez iin - pMAX icres ││)

k,iRed = a X (│pdez iin + │ pdez iin – pmin ired││),


unde:

5. Costurile pentru echilibrarea sistemului, în fiecare IDi, (CEchSist,i) reprezintă

însumate cu:

diminuată cu:

Se determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:

CEchSist,i = Σ(qi,jCres * pi,Cres) + CMCD imp,i + CSN,i +Cprobe,i + CSPF, i - SCcon,i

6. Veniturile pentru echilibrarea sistemului în fiecare IDi (VEchSist,i) reprezintă

însumate cu:

diminuate cu:

Se determină veniturile pentru echilibrarea sistemului separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, după cum urmează:

VEchSist,i = Σ(qi,jRed * pi,Red) + VMCD exp,i+ VSN,i + VSPF, i - DVcon,i

7. Costurile efective pentru echilibrarea sistemului, în fiecare IDi, se determină cu următoarea formulă:

CEEchSist,i= Σ (qi,jCres * pi,Cres) - Σ(qi,jRed * pi,Red) + CMCD imp,i - VMCD exp,i+ CSN,i - VSN,i

+ CSPF, i - VSPF, i + Cprobe - Ccon,i

 

Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea (Ccon,i) , în fiecare IDi sunt calculate ca diferența dintre surplusul de costuri ( SCcon,i) și deficitul de venituri (DVcon,i).
In cazul în care valoarea Ccon,i este nulă sau negativă, costurile pentru managementul restricțiilor de rețea aferente IDi se consideră zero.

8. Pentru fiecare IDi din luna de livrare se determină componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:

C neutr fin,i = (CEEchSist,i + ΣDIPRE,i -ΣOPPRE,i - Pi)/ ΣDez PREi,
unde:

9. Pentru fiecare IDi al lunii de livrare în care:

│pdez ifin │≤ 1,4*max [pi,Cres,│pi,Red ],

se stabilește prețul final unic de dezechilibru cu formula:

│pdez ifin│ = pdez iin +Cneutr fin,i

10. Pentru fiecare IDi al lunii de livrare în care:

pdez ifin > 1,4*max [pi,Cres,│pi,Red ],

se calculează prețuri duble, și în acest scop se determină:

k,iCres = a X (│pin idef + │ pin idef - pMAX icres││)

k,iRed = a X (│pin iexc + │ pin iexc – pmin ired││)

 

C1neutr fin,i = (OPPRE,i -DIPRE,i ) + Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREpoz,i ,

unde:

atunci:

pfin idef = pi,Cres

pfin iexc = pi,Red +C1neutr fin,i

C2neutr fin,i = (OPPRE,i -DIPRE,i ) + Pi - CEEchSist,i)/ ΣDez PREneg,i și

unde:

atunci:

pfin idef = pi,Cres - C2neutr fin,i

pfin iexc = pi,Red

 

C3neutr fin,i = (OPPRE,i -DIPRE,i ) + Pi - CEEchSist,i)/(ΣDez PREpoz,i+ │ΣDez PREneg,i│)

unde:

atunci:
dacă C3neutr fin,i <0, atunci:

pfin idef = pi,Cres +C3neutr fin,i

pfin iexc = pi,Red -C3neutr fin,i

 

dacă C3neutr fin,i >0, atunci:

pfin idef = pi,Cres -C3neutr fin,i

pfin iexc = pi,Red +C3neutr fin,i

11. OPCOM SA elaborează și publică pe pagina proprie de internet Nota de regularizare, zilnică si lunară.

Dezechilibrele Partilor Responsabile cu Echilibrarea

12. OPCOM SA stabilește obligatiile de plată și drepturile de incasare ale unui PRE, pe baza prețurilor finale unice de dezechilibru, finale de deficit și finale de excedent pentru fiecare IDi, zi și luna, astfel:

OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pentru dezechilibrele înregistrate de fiecare PRE, la nivel de zi și luna, precum și la nivel lunar pentru OTS.

13. Pentru capacitățile de producere a energiei electrice în probe OPCOM postează în platforma informatică

14. OPCOM SA efectuează calculele privind costurile efective din echilibrarea sistemului, obligațiile de plată și drepturile de încasat ale PRE și obligațiile de plată ale PPE aferente penalităților pentru nelivrarea energiei de echilibrare astfel:

CEEchSist,i + (OPPRE - DIPRE) – P

unde:

OPCOM SA elaborează Nota lunară de regularizare care conține aceste informații.

 

Opcom Anunţuri