Home
 OPCOM: descriere mecanism

Piața de Echilibrare/Regulament, Proceduri

Procedura operațională privind stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată pentru tranzacțiile cu energie electrică de echilibrare” și formatul standard al „Notelor de informare pentru decontare au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr.31/31.01.2018 privind aprobarea „Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice” și au fost avizate de către ANRE.

Piaţa de Echilibrare (PE) are ca scop stabilirea în timp real, pe baze comerciale, a echilibrului între consumul și producția de energie electrică, precum și realizarea managementului comercial al restricțiilor de rețea din SEN.
Pe această piață, obligatorie pentru producătorii de energie electrică care dețin unități dispecerizabile, respectiv pentru consumatorii dispecerizabili, se tranzacționează energia de echilibrare pentru, după caz:

Participanții la Piaţa de Echilibrare (PPE) sunt producătorii care dețin unități dispecerizabile (UD) calificate și consumatorii dispecerizabili (CD) calificați pentru furnizarea serviciilor de sistem corespunzătoare tipurilor de reglaje, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport.
CNTEE Transelectrica SA (OTS) este contraparte pentru fiecare PPE, în toate tranzacțiile încheiate pe PE.Energia de echilibrare livrată de UD/CD este utilizată pentru creștere/reducere de putere, dupa caz.
PPE sunt obligați să oferteze întreaga putere disponibilă a UD/CD din portofoliu și totodată trebuie să transmită oferte fixe pentru pornire/oprire, după caz.
OPCOM SA este Operator de decontare pentru Piața de Echilibrare și este responsabil pentru calculul de decontare și emiterea Notelor de informare pentru decontarea lunară.

Stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE

OPCOM SA stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare orare, zilnice și lunare ale PPE aferente tranzacțiilor realizate pe PE în vederea decontării financiare a acestora.
OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pe PE pentru tranzacțiile definitive realizate de unitățile dispecerizabile (UD)/(CD) ale fiecărui PPE, precum și pentru OTS, zilnic și lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE.
Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE cuprinde următoarele informații:

PPE emit facturi către OTS pentru energia cantitatea lunară de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de putere, precum și pentru pornirile UD/opririle CD, iar OTS emite facturi către PPE pentru energia electrică aferentă reducerii de putere.

Stabilirea obligațiilor de plată ale PPE aferente penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare
Pentru fiecare interval orar, în care, conform Notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată la reglaj terțiar rapid și/sau la reglaj terțiar lent, PPE care este responsabil pentru UD/CD respectiv suportă o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere, respectiv la reducere de putere.
OPCOM efectuează pe baza informațiilor cuprinse în Nota lunară de regularizare pe PE, calculele pentru stabilirea penalității orare specifice, precum și a valorii penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către UD și CD, la nivel orar, zilnic și lunar:

astfel:
pcreștere - penalitatea specifică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere de putere de către o UD sau de CD, în fiecare interval orar,se determină cu următoarea formulă:

pcreștere = a * (pMAXcreștere + | PIP - pMAXcreștere|)

unde:
pMAXcreștere - preţul cel mai mare al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar rapid și/sau lent la creştere de putere, în intervalul orar respectiv ;
PIP - preţul de închidere pe PZU, în intervalul orar respectiv; în cazul în care PIP are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate
pe piața de echilibrare de 0,1 lei/MWh, pentru PIP se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare, respectiv 0,1 lei/MWh;
a - constantă stabilită de ANRE; a=0,1.
și
preducere - penalitatea specifică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la reducere de putere, de către o UD sau de un CD, în fiecare interval orar,se determină cu următoarea formulă:

preducere = a * (pminreducere + | PIP - pminreducere|)
unde:
pminreducere - prețul cel mai mic al ofertelor UD sau CD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar rapid și/sau lent la Reducere de Putere în intervalul orar respectiv;
PIP - preţul de închidere pe PZU în intervalul orar respectiv; în cazul în care PIP are valoare mai mică decât limita minimă de preț a ofertei preț-cantitate pe piața de echilibrare de 0,1 lei/MWh, pentru PIP se consideră valoarea limitei minime de preț a ofertei pe piața de echilibrare, respectiv 0,1 lei/MWh;
a - constantă stabilită de ANRE; a=0,1.

OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare ale fiecărui PPE în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE.
Nota de informare pentru decontarea zilnică/lunară a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare conține valorile orare/lunare ale penalității pe care trebuie să o plătească un PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către toate UD/ CD și valoarea zilnică a penalităților determinate ca sumă a valorilor orare/zilnice ale penalităților.
OTS emite facturi către PPE pentru energia electrică aferentă penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare.

Stabilirea obligațiilor de plată ale PPE și a drepturilor de încasare ale OTS aferente dezechilibrelor de la notificare ale UD și CD
Pentru fiecare interval orar, în care, conform Notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată de o UD sau un CD este mai mare/mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată conform notificărilor fizice aprobate de OTS, PPE responsabil pentru UD/CD respective suportă plata acestor dezechilibre de la notificare.
OPCOM SA efectuează în max. 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE (întocmite pe baza valorilor măsurate) pe baza informațiilor cuprinse în notele respective, calculele pentru penalizarea pentru dezechilibrele de la notificare ale UD și/sau CD la nivel orar, zilnic și lunar:

PDNi = a+b*PIP+c*PDef+d*PExc,
unde:
a, b, c și d - constante stabilite de ANRE; constanta a este exprimată în lei, iar constantele b, c și d sunt exprimate în cote procentuale; constantele din formula de determinare a penalizării unitare pentru dezechilibrul de la notificare au urmǎtoarele valori:
a=0; b=1%; c=0%; d=0%;

In cazul în care datele transmise de OTS, pe baza Valorilor Măsurate Aprobate diferă de cele pe baza Valorilor Măsurate, OPCOM SA reface procesul de stabilire a obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, cu respectarea acelorași termene de la data primirii Notelor lunare de regularizare pe PE recalculate de OTS pe baza Valorilor Măsurate Aprobate.