Home
 OPCOM: descriere mecanism
Decontare Piața de Echilibrare
Regulament, Proceduri

 

Începând cu data de 01.09.2020 Piața de Echilibrare funcționează în baza prevederilor următoarelor documente:

Piaţa de Echilibrare (PE) are ca scop stabilirea în timp real, pe baze comerciale, a echilibrului între consumul și producția de energie electrică, precum și realizarea managementului comercial al restricțiilor de rețea din SEN.
Pe această piață, voluntară, Participanții la PE (PPE) care dețin unități dispecerizabile (UD) sau consumatori dispecerizabili (CD) sau instalații de stocare dispecerizabile (ISD), calificate pentru furnizarea serviciilor de sistem corespunzătoare tipurilor de reglaje, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport tranzacționează energia de echilibrare, la creștere sau la reducere de putere, corespunzătoare, după caz:

Limitele tehnice ale prețurilor de oferte reprezintă echivalentul în lei al valorii minime (-99.999 Euro/MWh) și respectiv al valorii maxime (+99.999 Euro/MWh).
În scopul rezolvării restricțiilor de rețea sau al asigurării siguranței sistemului CNTEE Transelectrica SA (OTS) acordă o compensație financiară participanților la piață responsabili de UD/CD/ISD pentru îndeplinirea dispozițiilor de creștere sau de reducere a puterii active în afara pieței de echilibrare prin redispecerizare sau prin comercializare în contrapartidă coordonată.

OPCOM SA este Operator de decontare pentru PE (ODPE) și este responsabil pentru efectuarea calculelor în vederea decontării și pentru emiterea Notelor de informare pentru decontarea lunară.

Stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate de PPE

OPCOM SA stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare zilnice și lunare ale PPE aferente tranzacțiilor realizate pe PE (cu excepția tranzacțiilor realizate în afara PE cu compensații unitare) în vederea decontării financiare a acestora.
OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontare pe PE pentru tranzacțiile definitive realizate de UD/CD/ISD ale fiecărui PPE, zilnic și lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE.
Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE cuprinde următoarele informații:

Stabilirea obligațiilor de plată ale PPE aferente penalității pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare
Pentru fiecare interval de decontare-orar (ID), în care, conform Notei lunare de regularizare pe PE, cantitatea efectiv livrată este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată la reglaj terțiar rapid și/sau la reglaj terțiar lent, PPE care este responsabil pentru UD/CD/ISD respective suportă o penalitate pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere, respectiv la reducere de putere.
OPCOM SA efectuează pe baza informațiilor cuprinse în Nota lunară de regularizare pe PE, calculele pentru stabilirea penalității specifice, precum și a valorii penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către fiecare UD/CD/ISD:

OPCOM SA elaborează Notele de informare pentru decontarea penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare ale fiecărui PPE în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OTS a Notelor lunare de regularizare pe PE.
Nota de informare pentru decontarea zilnică/lunară a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare conține valorile din fiecare ID/zi/luna ale penalității pe care trebuie să o plătească un PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către toate UD/CD/ISD.

In cazul în care datele transmise de OTS, pe baza Valorilor Măsurate Aprobate diferă de cele pe baza Valorilor Măsurate, OPCOM SA reface procesul de stabilire a obligațiilor de plată/ drepturilor de încasare, cu respectarea acelorași termene de la data primirii Notelor lunare de regularizare pe PE recalculate de OTS pe baza Valorilor Măsurate Aprobate.