Home
 OPCOM: POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” SA îşi concentrează toate eforturile şi resursele pentru asigurarea calităţii activităţilor aferente organizării şi administrării pieţei pentru ziua următoare de energie electrică, a pieţei intra-zilnice de energie electrică, a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari, a pieţei centralizate de energie electrică pentru serviciul universal, a pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, a pieţei certificatelor verzi, a platformei de tranzacționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a pieţei centralizate de gaze naturale precum şi a activităţilor aferente realizării funcţiei de operator de decontare.

OPCOM SA şi-a stabilit, ca parte integrantă a activităţii globale a societăţii, menţinerea în funcţionare la parametrii proiectaţi şi actualizaţi a Sistemului de Management al Calităţii.
Principiile care stau la baza politicii societăţii în domeniul calităţii sunt următoarele:

 • Respectarea legislaţiei primare şi secundare precum şi a cerinţelor autorităţilor abilitate;
 • Îmbunătăţirea continuă şi diversificarea serviciilor oferite participanţilor la piaţă;
 • Definirea şi actualizarea responsabilităţilor în cadrul managementului sistemului calităţii;
 • Adaptarea şi creşterea nivelului de pregătire a personalului pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor în conformitate cu responsabilităţile definite de reglementările în vigoare;
 • Analiza şi implementarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii rezultate în urma auditurilor interne şi externe şi a altor verificări de asigurarea calităţii;
 • Evaluarea permanentă a rezultatelor funcţionării Sistemului de Management al Calităţii şi a conformităţii politicii urmate în domeniul calităţii.

Directorul general al OPCOM SA îşi asumă întreaga responsabilitate pentru adoptarea Sistemului de Management al Calităţii şi îmbunătăţirea continuă a acestuia.
Întreg personalul OPCOM SA are obligaţia cunoaşterii şi respectării responsabilităţilor atribuite în domeniul calităţii şi a implementării Sistemului de Management al Calităţii în activităţile pe care le desfăşoară.

POLITICA IN DOMENIUL SECURITATII INFORMATIILOR

Politica OPCOM S.A. este de a urmări permanent îndeplinirea responsabilităților ce îi revin în piețele de energie electrică și de gaze naturale la nivel național și european în condițiile asigurării unei securități a informațiilor la cele mai înalte standarde, prin implementarea și operarea unui Sistem de Management al Securității Informației în deplina conformitate cu standardul internațional ISO 27001:2013, urmarind îmbunătățirea continuă și certificarea organizației.

OPCOM S.A. conștientizează faptul ca atributele Managementului Securității Informației – confidențialitate, integritate și disponibilitate – constituie părți integrante ale funcțiilor manageriale. Managementul de vârf al OPCOM S.A. consideră aceste atribute ca responsabilități principale și fundamentale pentru bunele practici organizaționale privind adoptarea măsurilor corespunzătoare de securitate, armonizate cu cerințele standardului internațional ISO 27001:2013.
OPCOM S.A. va acționa pentru:

 • Respectarea legislației primare și secundare precum și a cerinţelor autorităților abilitate.
 • Îmbunătățirea continuă a securității informației în contextul serviciilor oferite participanților la piețele administrate
 • Analiza și implementarea oportunităților de îmbunătățire continuă, incluzând aplicarea strategiilor de evaluare și tratare a riscului, utilizând în mod eficace resursele manageriale pentru îndeplinirea optimă a cerințelor Securității Informației.
 • Stabilirea și comunicarea obiectivelor de securitate și a performanțelor realizate în atingerea acestora, în cadrul organizației.
 • Implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Securității Informației, care să ofere direcții, îndrumări și responsabilități clar definite în materie de Securitatea Informației relative la personalul propriu, clienți, furnizori și părți interesate care vin în contact cu organizația.
 • Adoptarea unei atitudini proactive în luarea deciziilor viitoare de afaceri, incluzând revizuirea continuă a rezultatelor funcționarii sistemului de management al Securității Informației.
 • Instruirea și conștientizarea personalului propriu conform necesitaților și responsabilităților ce decurg din Sistemul de Management al Securității Informației.

Responsabilitatea pentru susținerea și respectarea acestei politici aparține întregii organizații, sub îndrumarea și asistența managementului de vârf, care încurajează angajamentul întregului personal de abordare a Securității Informației ca parte a competențelor profesionale.

În acest sens, managementul OPCOM S.A. a desemnat un reprezentant al managementului pentru securitatea informației, care împreună cu echipa de lucru pentru Securitatea Informației și cu Colectivul de Reacție la Incidente, va coordona activitățile organizației în ceea ce privește Securitatea Informației și va reprezenta OPCOM S.A. în relația cu consultanții, organismul de certificare și grupurile de interes sau alte forumuri de securitate de specialitate sau asociații profesionale din domeniul securității.

Sistemul de Management al Calitatii si
Sistemul de Management al Securitatii Informatiei
sunt certificate de către
Lloyd's Register Quality Assurance
în conformitate cu standardele de calitate
ISO 9001:2008, SR EN ISO 9001:2008, respectiv
ISO/IEC 27001:2013, SR ISO/IEC 27001:2013